Giáo Lý

Kinh Cáo Mình

Kinh Cáo Mình

1. Kinh Cáo Mình (ngắn) Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng...

Kinh Sáng Soi

Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi...

Page 2 of 2 1 2